• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

Услуги

ГПМ Консалтинг обезбедува услуги за клиентите фокусирани на две основни области: проектен менаџмент и високо профилирана експертиза во широк спектар на сектори. Овој пристап ни овозможува комплетно покривање на сложени мултидисциплинарни проекти кои опфаќаат различни меѓусекторски прашања.

Проектен менаџмент вклучува:
• Меѓународна и локална експертиза
• Дизајнирање, развој и започнување на нови проекти
• Проектно планирање
• Логистичка поддршка (стратешка и во текот на проектот)
• Проектен менаџмент - лидерство
• Проектна канцеларија - основање
• Подобрување на процесите за проектен менаџмент
• Валидација на проектот
• Обуки и надградба на капацитети (користење на забрзани техники на учење)
• Подршка при организирање на работилници и семинари
• Организирање на настани
• Обезбедување на надворешни ресурси и изготвување на договори
• Простории со целосна техничка поддршка при реализација на проектот

Нашата високо профилирана експертиза ги опфаќа следниве области:

Земјоделство и рурален развој
Животна средина
Транспорт и инфраструктура
Култура и образование
Труд и социјална политика
Информатичка технологија
Енергија
Децентрализација, Локален економски развој и Локална самоуправа
Трговска политика и прашања поврзани со СТО
Инвестиции во приватниот сектор
Јавни набавки и концесии