• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

Име на правен субјект Земја Вкупна вредност на проектот (ЕУР) Број на персонал Име на клиент Извор на финансирање Датум (почеток/ крај) Име на партнери доколку има
ГПМ Консалтинг Македонија 26.964 A: 40 раб.ден B: 50 % Европска агенција за реконструкција, Министерство за економија, Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство, Министерство за здравство и Дирекција за безбедност на храна CARDS 10.08.2006 - 10.09.2006 ДОСТАПНИ НА БАРАЊЕ

ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНИ ЗАДАЧИ НА ТЕМА „ПОДДРШКА НА СЕКТОРОТ ЗА ТРГОВИЈА – КОМПОНЕНТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА“

ДЕТАЛЕН ОПИС НА ПРОЕКТОТ

Општи цели

Општа цел е промоција на земјоделството и трговијата со храна.

Специфични цели

Специфична цел е изработка на проектни задачи за програмата CARDS 2006 за компонентата за безбедност на храна,  понатаму ќе биде поделена на две компоненти и ќе бидат тендерирани како договори за услуги и набавка.

 

ВИД НА УСЛУГА

За имплементација на овој проект беше ангажиран локален експерт за безбедност на храна за да му асистира на Тим лидерот.

Резултати:

ПЗ за договор за услуги изработен за да ги задоволи општите и специфични цели на проектот.

  • Проектните задачи беа изработени согласно примерокот во Практичниот водич за договорни постапки за надворешните активности на ЕК со детална логична рамка за предложениот договор. Експертот изработи стандардни твининг проектни задачи со детален опис на потребната експертиза и поглавјето од институционалната проценка. Целта на проектот опишан во ПЗ би била акредитација според ISO 17025, консултантска поддршка за осмислување и имплементација на системот, хармонизација со стандардите на ЕУ а потоа и подобрување на лабораториската опрема.
  • ПЗ содржат детална проценка на трошоците на договорот вклучувајќи и непредвидени трошоци. ПЗ исто така детално ги дефинираат институционалните и владините аранжмани потребни за имплементација на договорот.
  • Предложените проектни активности во ПЗ јасно и кратко наведени и пропорционални со предвидениот буџет.