• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

Име на правен субјект Земја Вкупна вредност на проектот (ЕУР) Број на персонал Име на клиент Извор на финансирање Датум (почеток/ крај) Име на партнери доколку има
ГПМ Консалтинг Македонија 146.628 A: 144 раб.ден B: 59% Европска агенција за реконструкција CARDS 10.09.2007 - 10.01.2008 ДОСТАПНИ НА БАРАЊЕ

ТЕХНИЧКА ПОМОШ ЗА ПОДДРШКА НА ВТОРАТА ФАЗА ОД ПРОЦЕСОТ НА ФИСКАЛНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА (МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ/КОМИСИЈА)

ДЕТАЛЕН ОПИС НА ПРОЕКТОТ

Општи цели

Поддршка на Владата на Република Македонија во развојот и подобрувањето на политиката на работење на во областа на фискалната децентрализација.

Специфични цели

Зајакнување на капацитетите на Комисијата за работење со развојните политики на фискалната децентрализација и ефективно раководење и набљудување на втората фаза од процесот на децентрализација. 

ВИД НА УСЛУГА

Следните активности беа спроведени:

  • Спроведена е анализа на трансфер системот и формулите кои се користени од централната власт па до единиците на локалната самоуправа (општини);
  • Спроведена е анализа на финансиската ситуација на единиците на локална самоуправа (општини);
  • Прикажани се индикаторите на фискалниот капацитет на единиците на локална самоуправа во земјата (општини);
  • Оформени се стандарди и критериуми за квалитет за мерење на финансискиот развој на локалната самоуправа (општини) како дополнување на критериумите на Комисијата;
  • Спроведена проценка на влијанието на тримесечниот период од почетокот на втората фаза на фискална децентрализација (1 Јули – 30 Септември 2007 година);
  • Дадени препораки за подобрување на трансфер системот и формулите кои се користени од централната власт до единиците на локалната самоуправа (општини);

Дадени се дефинитивни резултати/алатки кои треба да ги користи Комисијата и другите учесници во процесот на фискална децентрализација како и мониторинг на напредокот на останатите општини за влез во втората фаза од процесот на децентрализација, но и развој на механизми за подобрување на финансиската ситуација во општините.