• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
 • contact@gpm.com.mk
 • EN / MK

Име на правен субјект Земја Вкупна вредност на проектот (ЕУР) Број на персонал Име на клиент Извор на финансирање Датум (почеток/ крај) Име на партнери доколку има
ГПМ Консалтинг Хрватска 26.000 A: 30 раб.ден B: 100 % Европска агенција за реконструкција, Инвест Македонија, Министерство за економија PHARE 01.01.2008 - 01.09.2008 ДОСТАПНИ НА БАРАЊЕ

ОБЛАСТ НА СОРАБОТКА: СТУДИЈА: АНАЛИЗА НА КОНКУРЕНТНОСТА И ДРЖАВНАТА ПОМОШ ВО СЕКТОРИТЕ ЗА ТЕКСТИЛ И АВТОМОБИЛСКИ ДЕЛОВИ

ДЕТАЛЕН ОПИС НА ПРОЕКТОТ

Општи цели

Општа цел е поддршка на Европската комисија со експертски мислења во однос на тековниот дијалог со хрватската влада во преговорите да стане членка на Европската унија.

Специфични цели

Целта на Рамковниот договор е да се даде краткорочна техничка помош на Европската комисија со цел подобро разбирање на ситуацијата во секторите за текстил и автомобилски делови во Хрватска, со особен акцент на државната помош.

 

ВИД НА УСЛУГА

Беа комплетирани следните активности:

 • Преглед на секторите (број на фирми, вработени, регионална разновидност, главна трговија и конкурентност) вклучувајќи ги (доколку е можно) сопственичките структури и загубите/профитот;
 • Јасна табела на мината и сегашна државна помош во секторите;
 • Јасна слика на планираната помош (вид на помош и суми);
 • Анализа и заклучоци поврзани со индустриската структура, конкурентноста на секторите и планираната помош користејќи ги европските фирми и политики во двата сектори како стандарди.

Резултати и извештаи

 • Преглед план со предложена содржина на студијата, презентирана и одобрена од ДЕК дискутирани во првата недела од имплементацијата;
 • Нацрт студија презентирана пред ДЕК (на хартија и електронски);
 • Финална нацрт студија презентирана пред засегнатите страни во Хрватска овозможувајќи им на сите са поставуваат прашања и даваат коментари;
 • Втора нацрт студија презентирана пред ЕК во Брисел;
 • Финална нацрт студија презентирана и одобрена од ДЕК.