• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

Име на правен субјект Земја Вкупна вредност на проектот (ЕУР) Број на персонал Име на клиент Извор на финансирање Датум (почеток/ крај) Име на партнери доколку има
ГПМ Консалтинг Република Македонија 3.000 A: 20 раб.ден B: 100 % Министерство за Економија на Република Македонија Државен буџет 01.09.2009 - 01.12.2009 БЕЗ ПАРТНЕР

ПРОЕКТНА ЗАДАЧА (ПЗ) ЗА ЛОКАЛЕН КРАТКОРОЧЕН ЕКСПЕРТ (ЛКЕ) ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА БРОШУРА ЗА ОРГАНИЗАЦИИ И МРЕЖИ НА ЕУ ЗА ПОДДРШКА НА МСП

ДЕТАЛЕН ОПИС НА ПРОЕКТОТ

Општи цели

Целта на овој проект е  да се добие детален преглед на секторот на мали и средни претпријатија во 2008 година. По подготвувањето на извештајот ќе се спроведе анализа за подготовка на политиката за МСП, подготовка на годишни владини програми за МСП, повикување на други проекти и сл.

 

 

ВИД НА УСЛУГА

Техничка помош за обезбедување на консултантски услуги за подготовка на годишниот статистички извештај  за мали и средни претпријатија за 2008 година.  Услугата се состои од:

  • Собирање на податоци и ажурирање на базата на податоци
  • Организирање на средби со релевантните организации и поединци
  • Подготвување на извештајот
  • Преведување