• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

Име на правен субјект Земја Вкупна вредност на проектот (ЕУР) Број на персонал Име на клиент Извор на финансирање Датум (почеток/ крај) Име на партнери доколку има
ГПМ Консалтинг Лесото 60.000 ЕУР 2 Управа за јавни приходи на Лесото Министерство за трговија и индустрија на Лесото 01.11.2018 - 30.06.2019 Нема

Општа цел
Општа цел на оваа задача е да се создадат можности за подобрување на администрирањето на правилата за потекло, со цел да се промовира усогласеноста со обврските на трговските режими, а  во исто време да се овмозможи извозниците на Лесото оптимално да ги искористат овие трговски режими.

Цел
Целта на овој договор е ангажман на консултант за развој на сеопфатен механизам за управување со правила за потекло, фокусирајќи се на SADC FTA, EPA SADC-EU EPA и AGOA.
Консултантот исто така треба да го изгради потребниот капацитет и да ја подигне свеста на сите релевантни засегнати страни. Ова ќе овозможи ефикасна и ефективна администрација на овие трговски режими за да се обезбедат оптимални придобивки за Лесото.

Имајќи ги предвид сите обврски поврзани со потеклото предвидени во трговските режими, како и меѓународните стандарди, особено упатствата на СЦО, изведувачот се очекува да ги постигне следните резултати:
• Рационализирани, поедноставени и документирани процеси кои, меѓу другото, овозможуваат ефективни:
o Издавање соодветни докази за потекло
o Регистрација и профилирање на извозниците
o Управување со ризикот на потекло
o Проверки на потекло
o Проверка на царинење на поштенски пратки
o Предвремени одлуки за потекло
o Дозвола за увоз и извоз според потекло
• Подобрена инфраструктура за спроведување на правилата за потекло за да се операционализираат наведените процеси. Инфраструктурата меѓу другото треба да опфати:
o Градење на капацитети
o Обука на заинтересираните страни и публицитет
• Програма за промовирање на трговски режими за повторно користење, развиена за сите групи на засегнати страни
• Програма за обука за потекло развиена за царинските службеници
• Обучени царински службеници за Правилникот за потекло
• Засегнати страни информирани на Правилата за потекло
• Документ за анализа на позитивните и негативните ефекти кои трговијата ги има на Лесото со правилата за потекло, како што се применуваат на SADC FTA, AGOA и SADC-EU EPA.
• Препораки за посоодветни Правила за потекло кои би можеле да се применат на SADC FTA, AGOA и SADC EU EPA и можните ефекти од овие правила за потекло на извозот на Лесото