• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

НА ГПМ КОНСАЛТИНГ МУ БЕШЕ ДОДЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТОТ CPF III 2018-04 ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА БАЗА НА ПОДАТОЦИ ЗА РЕГУЛАТОРИ ВО СЕКТОРИТЕ ЗА УСЛУГИ ВО МАКЕДОНИЈА


ГПМ Консалтинг го доби договорот за проектот на CEFTA CPF III 2018-04 “Воспоставување на база на податоци за регулатори во секторите за услуги во Македонија”, со предлог тим од два експерти кои ќе бидат одговорни за имплементација на проектот. Истиот се очекува да трае 6 месеци.
Цел на задачата е да се даде обезбеди асистенција на CEFTA во поддршка на либерализацијата на трговијата со услуги помеѓу членките на CEFTA со овозможување на механизам за надзор на имплементацијата на Дополнителниот Протокол 6 на CEFTA. Ова ќе се постигне со воспоставување на детална база на податоци за регулаторите во избраните сектори за услуги во Македонија, на тој начин обезбедувајќи клучен збир на информации за пресметување на индексите на ограничување на трговијата со услуги.