• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

ОСВОЕН ЛОТ 9 ОД BENEF 2013 ПРОГРАМАТА НА ЕУ - ЛОТ 9 КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, ВРАБОТУВАЊЕ И СОЦИЈАЛНИ ПРАШАЊА

ГПМ Консалтинг е член на меѓународен конзорциум на кој му е доделен многукратен рамковен договор за обезбедување на краткорочни услуги во ексклузивен интерес на трети држави кои се корисници на надворешната помош на Европската Унија (FWC BENEF 2013) - Лот 9 Култура, Образование, Вработување и Социјални прашања. Договорен огран e Европската Унија преставувана од Европска Комисија во корист на и за сметка на Трети Држави Корисници на надворешна помош на ЕУ. Првичниот период на траење е 2 години со можност за максимално продолжување од дополнителни 2 години