• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

ГПМ КОНСАЛТИНГ КАКО ДЕЛ ОД МЕЃУНАРОДЕН КОНЗОРЦИУМ ПОТПИША ДОГОВОР СО АД „ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА“ ЗА ИЗРАБОТКА НА СТУДИЈАТА ЗА ОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ НА ПРОЕКТОТ ЗА ОБНОВЛИВА ЕНЕРГИЈА “ЛУКОВО ПОЛЕ, ЗАФАТ НА КОРАБСКИ ВОДИ И МХЕ ЦРН КАМЕН”.

Целта на овој проект е да се продолжи работата на недовршената студија за Оценка на влијание на животна средина и Проценка на општественото (социјалното) влијание на проектот, и да изработи кохерентни, сеопфатни и целосни документи вклучувајќи и инструменти за управување за фазата на имплементација (план за управување со животната  средина – ПУЖС и [доколку може да се примени ] акционен план за преселување – RAP, или  рамковна политика за преселба –RPF)