• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

ГПМ КОНСАЛТИНГ ЗАПОЧНА СО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ И МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ. ПРОЕКТОТ Е ВО РАМКИ НА ЛОТ 2 ОД БЕНЕФ ПРОГРАМАТА НА ЕВРОПСКА КОМИСИЈА И ИПА КОМПОНЕНТА III – РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Општата цела на проектот е да се унапреди целокупниот квалитет на услугите за патниците и товарот, зголемувајќи ги техничките стандарди и капацитети на железничките станици и воопшто интересот за патување и транспорт со воз. Во рок од 5 месеци тимот ќе подготви Студија со проценка на тековната состојба на приоритетните железнички станици (6-10) по должина на пан-европскиот Коридор X и неговиот огранок Xd, Детален проект вклучувајќи Предмер за обнова на секоја од приоритетните железнички станици, целосно Тендерско досие за Договор за изведба за Обнова на приоритетните железнички станици (6-10), во согласност со најновите PRAG правила и постапки за набавки и во согласност со FIDIC црвена книга за имплементирање на градежни работи (услови во договорот) и Конкретна проектна задача и Индикативен буџет за Рамковен договор за надзор на Договорот за изведба на приоритетните железнички станици (6-10), во согласност со најновите PRAG правила и прописи за набавка.