• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

РЕВИЗИЈА НА ПОСТОЕЧКИОТ КОМУНИКАЦИСКИ АКЦИОНЕН ПЛАН НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ (2007 – 2013) И ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА РЕВИДИРАНИОТ КОМУНИКАЦИСКИ АКЦИОНЕН ПЛАН

На 13 декември, ГПМ Консалтинг ќе започне со својот придонес кон имплементацијата на проект во Македонија што има за цел постигнување ефективна комуникација на Оперативната Програма за Развој на Човечки Ресурси 2007 – 2013 со цел да се зголеми знаењето на јавноста во земјата за финансиската помош од страна на ЕУ на полето на развојот на човечките ресурси.

Конкретни цели на проектот се:

  • Ревизија/ ажурирање на акциониот план за комуникација за ОПРЧР 2007 – 2013 кој ќе ги опфати активностите поврзани со публицитет / присутност во медиумите и информации за ОП РЧР;
  • Имплементација на Деталниот план на Комуникациски активности на ефективен и ефикасен начин;
  • Поддршка за Оперативната Структура  во поглед на публицитет / присутност во медиумите и комуникација.