• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

„ТЕХНИЧКА ПОМОШ ЗА ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТОТ НА БИРОТО ЗА МЕТРОЛОГИЈА“ – КАКО ПАРТНЕР ВО МЕЃУНАРОДЕН КОНЗОРЦИУМ, НА ГМП КОНСАЛТИНГ МУ Е ДОДЕЛЕНА ИМЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ

Глобалната цел на проектот е да се придонесе за слободно движење на стоките и да се зајакне трговијата со ЕУ преку подобрување на метролошката инфраструктура во Р.Македонија.

Конкретната цел на договорот е зајакнување на капацитетот на Бирото за метрологија (БМ) во:

  • пренесувањето и имплементацијата на хармонизираното законодавство во областа на метрологијата и амбалажата;
  • обезбедувањето на висококвалитетни услуги наменети за  бизнис заедницата, потрошувачите и граѓаните и телата за оценка на сообразноста; и
  • исполнувањето на условите за полноправно членство во EURAMEТ (Европската Асоцијација на Национални Институти за метрологија).

До крајот на проектот треба да се постигнат следниве резултати:

Компонента 1: Стратешки развој на метролошката инфраструктура и јавната свест

Компонента 2: Зајакнување на капацитетот во Законската метрологија

Компонента 3: Зајакнување на капацитетот во Научната и индустриската метрологија