• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

МИСИЈА ЗА ПРОЦЕНКА НА ПРОЕКТОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РЕЧНОТО КОРИТО НА БРЕГАЛНИЦА

На ГПМ Консалтинг, во соработка со меѓународен партнер, му беше доделен нов проект во Македонија -  Мисија за проценка на проектот за управување со речното корито на Брегалница, финансиран од страна на СЕЦО (Државен секретаријат за економски прашања – Швајцарија). ГПМ Консалтинг учествуваше во логистичката поддршка на проектот со обезбедување на еден локален експерт за во тимот на консултанти на проектот.