• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ВРСКИТЕ ПОМЕЃУ ПРОЦЕСИТЕ НА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, ФОРМУЛИРАЊЕ НА БУЏЕТ, ПРОГРАМИРАЊЕ НА ЈАВНИ ИНВЕСТИЦИИ И УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР

Задачата беше опишана во пет сегменти со намера да се постигнат пет групи на специфични цели. Сепак, работата за време на овие сегменти беше интегрирана и се преклопуваше. Имајќи предвид дека главна цел на задачата беше зајакнување на стратешките раководни капацитети во ГС/МФ/АДС, сите задачи се спроведуваа со соодветниот персонал, како начин на нивна обука со цел да можат да го пренесат своето знаење до стратешкиот раководен персонал во ресорните министерства.